Jobs

Gentrit Deliu
+38349531256
Info

 CURRICULUM VITAE

 

 

 

1. Emri dhe mbiemri:                      Gentrit Deliu

 

2. Ditëlindja:                                    18 Shkurt 2022

 

3. Nacionaliteti:                               Kosovar

 

4. Gjendja Martesore:                      I pa  martuar

 

5. Kontakti:                                      049-531-256

 

6. E-mail adresa                              [email protected]

                             

7. Edukimi:

 

 

Institucioni

 

 

Shkolla fillore   “Ismail Qemali ‘’   Mitrovicë

Data:

 

prej (muaji/viti):

deri (muaji/viti):

 

 

 

Shtator - 2008

Qershor - 2017

Diploma e fituar

Deftes

 

 

Institucioni

 

 

Gjimnazi  “Frang Bardhi ‘’  Mitrovicë

Data:

 

prej (muaji/viti):

deri (muaji/viti):

 

 

 

Shtator - 2017

Qershor - 2020

 

Diploma e fituar

 

 

Përgjithshëm

 

Institucioni

UMIB ,,Isa Boletini”  Mitrovicë – Shkencat Kompjuterike

Data:

prej (muaji/viti):

deri (muaji/viti):

 

Tetor 2022

Vazhdim

Diploma e fituar:

 

 

 

 

8. Njohja e gjuhëve:

 

1. Bazike;   2. Mjaftueshëm;   3. Njohje e mirë punuese;    4. Shumë mirë;     5. Perfekt

 

  Gjuha

 

 

Lexim

 

E Folur

 

Shkrim

Shqip

 

5

5

5

Anglisht

 

4

4

4

 

                                                               

9. Shënimet mbi punësim:

 

Lokacioni:

Mitrovicë

Institucioni:

Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Infrastruktuës

Pozita:

Asistent Administrativ 3

 

 

Detyrat Kryesore:

Ø  Të siguroj mbështetje të përgjithshme administrative dhe teknike përfshirë postën zyrtare, telefonatat, skanimin, faksimi dhe kopjimin e dokumenteve, plotësimin e raporteve të shpenzimeve , si dhe hartimin e dokumenteve për takime të ndryshme,

Ø  Të përgatitë dhe modifikoj dokumentet duke përfshirë korrespondencën, raportet, memorandumet dhe e-mailat për mbikëqyrësin,

Ø  Të pranoj dhe shpërndaj korrespondencën për mbikëqyrësin dhe kujdesem për mbarëvajtjen e tij/saj;

Ø  Të ruaj dhe mirëmbaj sistemin elektronik dhe kopjet fizike të dokumenteve dhe dosjeve të zyrës së mbikëqyrësit,

Ø  Të menaxhoj kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera për mbikëqyrësin si dhe do të ndihmoj në zgjidhjen e ndonjë problemi administrativ dhe teknik,

Ø  Të kryej edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

 

 

 

 

10. Njohja e punës me kompjuter:

 

Njoh  mirë punën me paketën softuerike të MS Office, Windows, etj.

 

 

10. Patentë  shoferi:

 

Patentë shoferin për kategorinë B

 

11. Kurset

 

Jam çertifikur për kompjuter:

 

IT Essentials and Soft Skills

 

Mitrovica – April - August 2022Web Development, Back End Development,


ICT related Training


Undergraduate


Beetween 1 to 2 years


Fundamental Awareness


None


None


Mitrovice